[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti TELfit, s.r.o.

Obchodné podmienky a informácie internetového obchodu TELfit, s.r.o.
Pre fakturačnú adresu, prosím, navštívte stránku s kontaktami. Pred prvým nákupom sa prosím zoznámte s obchodnými a záručnými podmienkami a tiež s nákupným a reklamačným poriadkom. Odoslaním objednávky potvrdzujete súhlas so všetkými podmienkami.

Doprava tovaru:
Tovar štandardne dodávame službou UPS (pokiaľ nie je dohodnuté inak). Upozornenie: tovar nebude doručený v prípade zadania neplatných údajov, čím zanikne kúpna zmluva.

Doprava UPS
Tovar je automaticky poistený do hodnoty 2.489,54€ (75.000 Sk). Pokiaľ hodnota presiahne 2.489,54€ (75.000 Sk), zásielku samostatne pripoistíme.
Zásielka kuriér UPS dodáva priamo na vami zvolenú adresu, alebo je možné dohodnúť aj vyzdvihnutie priamo v depe v mieste vášho sídla. UPS dodáva zásielky na nasledujúci pracovný deň. UPS dodáva v bežnú pracovnú dobu. Pokiaľ chcete zadať inú dodaciu adresu ako fakturačnú, vyplňte ju prosím pri vyplňovaní Vašich kontaktných údajov alebo vpíšte do políčka „Poznámka” pri potvrdzovaní objednávky.

Podmienky dopravy
Dodávky predmetu plnenia budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností realizované v čo najkratšom termíne, obvykle ihneď až 14 pracovných dní. Miesto odberu je stanovované na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom obsahuje originál daňového dokladu, návod na používanie výrobku a záručný list (pokiaľ je samostatne dodávaný, pokiaľ nie, supluje ho originál daňového dokladu).

Cenové podmienky:
Ceny sú zmluvné a sú platné pre danú objednávku v okamihu jej vloženia do systému. Ceny v prehľadoch a ponukách neobsahujú poštovné, prepravné a balné náklady. K cene tovaru môže byť pripočítaný recyklačný poplatok (pokiaľ nie je zahrnutý v cene tovaru).

Platobné podmienky:
Platby sú uskutočňované:

 • Prostredníctvom dopravnej spoločnosti hotovostne pri prevzatí tvaru (dobierka)

 • Pri osobnom odbere platobnou kartou alebo hotovostnou platbou v kamennom obchode

Odstúpenie od zmluvy: (storno objednávky)
Storno objednávky, odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho v súlade so zákonom č.108/2000 §12 má zákazník právo do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Pokiaľ sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok. Pri ich splnení vám bude vrátená kúpna cena: Informujte nás písomne, že jednostranne odstupujete od zmluvy. V liste nezabudnite uviesť číslo objednávky a číslo účtu, na ktorý požadujete vrátenie uhradenej čiastky za tovar, dátum a podpis. Tovar doručte osobne alebo ako balík na adresu našej prevádzky. Tovar, ktorý budete odosielať v rámci tejto záruky späť na našu adresu, musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.) a s originálnym dokladom o kúpe. Neposielajte tovar na dobierku (náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ), doporučujeme Vám tovar poistiť. Táto garancia sa nevzťahuje na spotrebný tovar (ako napr. nosiče obrazu, zvuku a informácií, batérie apod., ktoré spotrebiteľ rozbalil). Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar pošleme poštovou poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme bohužiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť. Storno objednávky zo strany predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa (výrobcu) tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

Reklamačný poriadok spoločnosti TELfit, s.r.o.
Tento reklamačný poriadok upravuje vzťah medzi spoločnosťou TELfit, s.r.o. a obchodným partnerom, ktorý odoberá výrobky dodávané spoločnosťou TELfit, s.r.o. za účelom ďalšieho predaja a taktiež upravuje aj proces opravy výrobku koncovým užívateľom. Tento obchodný vzťah sa riadi podľa Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

Definícia pojmov – pre účely tohto Reklamačného poriadku:

Výrobok: reklamované zariadenie
Miesto reklamácie: sídlo spoločnosti TELfit, s.r.o.
Výrobná chyba: chyba spôsobená nesprávnym výrobným postupom alebo chybným materiálom pri výrobe
Nepriaznivé počasie: sneh, dážď, slnko ….
Živelná udalosť: zemetrasenie, búrka, požiar, potopa …
Neoprávnená reklamácia: neprejavenie sa poruchy uvedenej zákazníkom, zistenie porušenia záručných podmienok, používanie  v rozpore s návodom na použitie
Obchodný partner: zákazník, obchodný partner, prvý vlastník výrobku, ktorý má právny vzťah so spoločnosťou TELfit, s.r.o. (dealer)
Užívateľ: koncový užívateľ výrobku
Záruka: časový úsek, počas ktorého má zákazník nárok na bezplatné odstránenie poruchy zariadenia, za predpokladu dodržania záručných podmienok
Reklamácia: uplatnenie záruky zo strany zákazníka

Záručná doba
Záručná doba začína plynúť osobným prevzatím tovaru kupujúcim  a potvrdením záručného listu, alebo odovzdaním prvému prepravcovi.
Záruka sa vzťahuje na výrobok podľa vyznačenej doby na záručnom liste, ktorý sa vystavil pri vydaní tovaru a to na funkčné poruchy spôsobené výrobnou chybou.
Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci (513/1991, § 430).

Zánik záruky
Záruka zaniká:

 • ak bol výrobok mechanicky poškodený, alebo je podozrenie na poškodenie treťou osobou,

 • ak bol výrobok poškodený v dôsledku nesprávnej inštalácie,

 • ak bol výrobok poškodený v dôsledku zanedbania preventívnej starostlivosti a bežnej údržby,

 • ak bol prepojený s inými zariadeniami, ktoré nespĺňajú platné technické normy a špecifikáciu,

 • ak bol poškodený dôsledkom používania iného ako originálneho spotrebného materiálu,

 • ak bol výrobok vystavený prudkému nárazu spôsobeného pádom,

 • ak bola na výrobku poškodená záručná plomba,

 • ak bol výrobok poškodený živelnou udalosťou,

 • ak bol výrobok vystavený nepriaznivému počasiu,

 • ak bol výrobok používaný v chemicky agresívnom prostredí, prašnom a vlhkom,

 • ak na výrobok pôsobilo silné elektromagnetické pole,

 • ak do výrobku vnikla tekutina,

 • ak sa vo výrobku nachádza kondenzát zapríčinený prechodom z mrazu do tepla a pod.,

 • ak bol výrobok skladovaný alebo používaný mimo predpísaného teplotného rozsahu definovaného v návode na používanie,

 • ak bol výrobok neodborne používaný alebo v rozpore s návodom na použitie,

 • ak boli na výrobku vykonané úpravy , opravy alebo neoprávnené manipulácie,

 • ak bol poškodený kolísaním napätia v rozvodnej sieti,

 • ak bol poškodený atmosférickými výbojmi a prepätím v napájacej sieti, komunikačných vedeniach alebo elektrostatickým výbojom,

 • ak nebol predložený doklad o kúpe,

Poznámka: Uvedené príklady nie sú zoznamom všetkých prípadov, ktoré môžu spôsobiť porušenie záručných podmienok.

Spôsob uplatnenia nároku na odstránenie poruchy v rámci záruky
Všeobecné informácie :

 • pri uplatnení záruky sa kontaktujte s povereným pracovníkom reklamačného oddelenia, aby ste nezabudli na dôležitú súčasť,

 • k výrobku priložte podrobný popis poruchy a podrobný popis podmienok, pri ktorých sa porucha prejavuje,

 • spôsob doručenia výrobku pri reklamácii je buď osobne do sídla spoločnosti v čase pracovnej doby alebo zaslaním kuriérskou spoločnosťou, príp. poštou (spôsob prepravy je nutné voliť podľa povahy výrobku),

 • pred uplatnením reklamácie je nutné výrobok dôkladne skontrolovať či porucha nie je spôsobená chybným nastavením alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu.

Uplatnenie nároku na bezplatné odstránenie poruchy pre užívateľa

 • užívateľ uplatňuje svoje nároky vyplývajúce z právnych noriem v mieste, kde výrobok zakúpil,

 • v tomto prípade sa užívateľ riadi návodom na použitie a týmto reklamačným poriadkom.

Osobná návšteva servisu v sídle spoločnosti

 • pri osobnej návšteve servisu spoločnosti je potrebné priniesť originál alebo kópiu záručného listu a doklad o kúpe výrobku. Ak zákazník/užívateľ doklad nepredloží, nemusí byť výrobok na reklamáciu/opravu prijatý,

 • prevzatie výrobku je možné iba v čase pracovnej doby,

 • výrobok nemusí byť prijatý na reklamáciu – opravu v prípade ak:

  • nie je predložený záručný list alebo doklad o kúpe zariadenia

  • chýba popis poruchy – reklamovanej nefunkčnosti

  • zákazník – užívateľ nie je schopný preukázať chybu alebo nefunkčnosť výrobku

Doručenie poštou, alebo kuriérom

 • výrobok, ktorý ma poruchu je potrebné doručiť zabalený tak, aby nedošlo k poškodeniu tovaru prepravou,

 • k výrobku je potrebné priložiť originál alebo kópiu záručného listu a kópiu dokladu o kúpe,

 • k výrobku priložiť podrobný popis poruchy a podrobný popis podmienok, pri ktorých sa porucha prejavuje,

 • reklamačné konanie začína dátumom prijatia tovaru servisným oddelením, nie dátumom podania zásielky,

 • o prijatí zariadenia je zákazník – užívateľ informovaný prostredníctvom email správy, v ktorej je uvedený dátum otvorenia opravy, číslo pod ktorým je oprava evidovaná, predpokladaný dátum ukončenia opravy,

 • dopravu reklamovaného výrobku hradí odosielateľ,

 • pri zasielaní uvádzajte spiatočnú adresu a kontaktnú osobu spolu s telefonickým a email kontaktom,

 • výrobok nemusí byť prijatý na opravu/reklamáciu a bude odoslaný späť na náklady zákazníka – užívateľa spolu s účtovaním poplatku za diagnostiku v prípade, že

  • nie je priložený záručný list alebo doklad o kúpe,

  • chýba popis poruchy – reklamovanej nefunkčnosti,

  • popísaná porucha sa neprejavuje a zákazník – užívateľ nie je schopný preukázať chybu alebo nefunkčnosť výrobku,

  • napriek urgenciám nie je zákazník – užívateľ ochotný komunikovať po dobu 7 pracovných dní,

Spôsob riešenia reklamácie
Záručná oprava výrobku sa vykonáva  opravou, výmenou poškodeného komponentu alebo dielu, poprípade výmenou celého výrobku (vzhľadom na neustály technický vývoj aj výrobkom iného typu s podobnými technickými parametrami) podľa uváženia spoločnosti.
V prípade, že sa obchodný partner dohodol so servisom na riešení reklamácie spôsobom vrátenia výrobku a následného dobropisu, je potrebné vrátiť výrobok v pôvodnom a neporušenom balení.

Neoprávnená reklamácia

 • ak s výrobkom nedodržíme podrobný popis poruchy a popis podmienok, pri ktorých sa porucha vyskytuje budeme to charakterizovať ako neoprávnenú reklamáciu a budeme si účtovať poplatok za diagnostiku výrobku,

 • ak sa popísaná porucha neprejaví, alebo ak sa zistí, že porucha vznikla spôsobom, ktorý je vylúčený zo záručných podmienok je táto reklamácia považovaná za  neoprávnenú reklamáciu a bude naúčtovaný poplatok za  diagnostiku výrobku,

 • ak je porucha výrobku spôsobená zlou konfiguráciou, poprípade ak je výrobok bez chyby a chybu spôsobuje aplikácia (príp. ďalšie zariadenie, ktoré je vo vzťahu s reklamovaným produktom) užívateľa, je táto reklamácia považovaná za neoprávnenú reklamáciu a bude naúčtovaný poplatok za diagnostiku výrobku,

 • v prípade neoprávnenej reklamácie bude výrobok na náklady zákazníka – užívateľa zaslaný späť dobierkou.

Vyrozumenie o vybavení reklamácie  – opravy
O ukončení reklamácie – opravy bude zákazník – užívateľ vyrozumený telefonicky, alebo e-mailom. Rovnakým spôsobom bude zákazník – užívateľ informovaný o cene za opravu. Ak zákazník – užívateľ nekomunikuje alebo nie je schopný odsúhlasiť cenu za opravu, bude výrobok odoslaný späť na náklady zákazníka – užívateľa spolu s účtovaním poplatku za diagnostiku.
Poskytovanie informácií o stave reklamácie – opravy
Zákazník – užívateľ pri prijatí zariadenia na opravu dostane doklad, na ktorom je uvedené evidenčné číslo, pod ktorým je táto oprava registrovaná. V prípade zaslania výrobku do servisu, bude informovaný správou email alebo telefonicky, v ktorej je taktiež toto evidenčné číslo.
Zákazník – užívateľ bude o stave reklamácie informovaný iba na základe tohto evidenčného čísla.

Vyzdvihnutie výrobku z reklamácie – opravy

 • po vyrozumení o  vyriešení reklamácie – oprave výrobku, sa výrobok prevezme osobne v sídle spoločnosti, kde podával reklamáciu a to po predložení tlačiva “Reklamačný lístok”

 • v prípade doručenia výrobku poštou, alebo kuriérom je potrebné zaslať potvrdené tlačivo na adresu sídla spoločnosti.

Nevyzdvihnutie výrobku z opravy

 • v prípade si nevyzdvihnutia výrobku do 30 dní od oznámenia o ukončení opravy si budeme účtovať skladné vo výške 1 €/deň,

 • v prípade nevyzdvihnutia si výrobku ani po 6 mesiacoch od vyzvania spoločnosťou TELfit, s.r.o. bude s výrobkom naložené podľa ustanovenia  § 656 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v aktuálnom znení.

Záverečné informácie

 • každý reklamovaný výrobok je nutné testovať a diagnostikovať, preto lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní,

 • ak bola  vykonaná oprava výrobku, ktorá nespadá do záručnej opravy, stráca sa celková záruka výrobku. Záruka platí iba na opravovanú časť výrobku,

 • spoločnosť TELfit, s.r.o. zodpovedá iba za poruchy prevzatého výrobku, ktoré existovali v momente jeho prevzatia,

 • v prípade nesúhlasu s opravou výrobku bude naúčtovaný poplatok za diagnostiku,

 • lehota vybavenia opravy sa môže predĺžiť o čas potrebný na diagnostiku,

 • v prípade zistenia inej chyby ako bola uvedená, budeme Vás kontaktovať ohľadom ďalšieho postupu naloženia s výrobkom,

Náhrada škody

 • Spoločnosť TELfit, s.r.o. nepreberá žiadnu záruku a neposkytuje žiadnu náhradu škody, ktoré boli spôsobené chybnými výrobkami dodaných spoločnosťou TELfit, s.r.o., pokiaľ nebolo dohodnuté v kúpnej zmluve inak. Nepreberá záruku najmä za škody spôsobené prestojmi, náhradným výrobkom, strata dát, kapitálové a úrokové straty, personálne náklady, ktoré vyplývajú z chybných výrobkov respektíve ich porúch, ako aj z dôvodu dodacích lehôt pri obstarávaní náhradných dielov,

 • spoločnosť TELfit, s.r.o. nezodpovedá za prípadnú stratu, poškodenie užívateľsky nastavených dát a konfigurácie,

 • čas pracovnej doby TELfit, s.r.o. je uvedený na stránke www.telfit.sk,

 • zásielky zasielané na náklady spoločnosti TELfit, s.r.o. nebudú prevzaté.

Mimozáručná oprava zariadenia
Zariadenie môže byť prijaté na opravu za účelom posúdenia ceny za opravu alebo priamo na opravu so súhlasom s vykonaním opravy. Cena za opravu bude zákazníkovi oznámená telefonicky alebo e-mailom. V prípade nesúhlasu s vykonaním opravy sa účtuje poplatok za diagnostiku. Na opravu vecí sa vzťahuje 12 mesačná záručná doba. Spôsoby úhrady za vykonanie opravy :

 • doručením kuriérskou službou na dobierku,

 • vystavením zálohovej faktúry (po úhrade bude zariadenie zaslané poštou, kuriérskou službou),

 • hotovosťou.

Platnosť
Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť od 1.1.2009

Záruka, záručný list
Záručná lehota začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v jeho popise. Pokiaľ k danému výrobku existuje záruční list, tak je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záruční list neexistuje, slúži ako záruční list daňový doklad. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku (alebo jeho časti/dielu) spôsobené používaním. Kratšia životnosť výrobku v takom prípade nebude považovaná za vadu a nie je ju možné ani ako takú reklamovať. Zákazníkom, ktorí tovar používajú pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. V tomto prípade záručnú lehotu stanovuje konkrétny dovozca tovaru do SR. Záručná lehota uvedená na našich stránkach je určená iba pre  spotrebiteľov nie  pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľské činnosti (nákup na IČ).

Ochrana informácií:
Všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba pre internú potrebu firmy TELfit, s.r.o., a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe či nijak zneužité. Osobné informácie sú zhromažďované na dobu neurčitú z obchodných, logistických, štatistických a marketingových dôvodov. Zákazník využívaním služieb prevádzkovateľa dáva súhlas k zhromažďovaniu osobných údajov. Pri registrácii sú požadované základné informácie zákazníka (meno, adresa, telefón, e-mail), ktoré sa ďalej doplňujú pri uskutočnení objednávky. Zákazník má právo požiadať o vymazanie osobných údajov z databáze (zrušení registrácie). Žiadosť o zrušenie registrácie a vymazanie osobných údajov môže poslať na telfit(a)telfit.sk alebo na adresu sídla firmy: TELfit, s.r.o., Dukelských hrdinov 20, 960 01 Zvolen.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]